Blog adwokacki - Strona 2

Separacja a rozwód. Jakie są różnice?

Separacja a rozwód – te dwa pojęcia często mylone są ze sobą, choć mają różne konsekwencje prawne i emocjonalne dla małżonków. W Polsce zarówno separacja, jak i rozwód są uregulowane prawnie, jednak ich skutki są odmienne.

Czytaj dalej

Apelacja – czym jest i kiedy przysługuje?

W polskim systemie prawnym apelacja jest niezwykle istotnym elementem postępowania sądowego. Jest to forma odwołania się od wyroku sądu niższej instancji, mająca na celu dążenie do zmiany jego treści lub uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Apelacja pełni ważną rolę w walce o sprawiedliwość, gdyż pozwala stronom postępowania zaskarżyć wyrok, który ich zdaniem został […]

Czytaj dalej

Jak wygląda postępowanie w sprawach nieletnich?

Pierwszym etapem postępowania w sprawach nieletnich jest zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. Można to zrobić na wniosek osoby pokrzywdzonej, organów ścigania, szkoły czy rodziców. Sąd rodzinny może również wszcząć postępowanie z urzędu. Po otrzymaniu zgłoszenia sąd rozpoczyna procedurę ustalania faktów oraz oceny sytuacji rodziny nieletniego.

Czytaj dalej

Czym różni się postępowanie karne od cywilnego?

Postępowanie karne ma na celu dochodzenie oraz wymierzenie odpowiedniej sankcji sprawcom przestępstw. W ramach tego procesu sąd ustala winę osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa oraz orzekają odpowiednią karę określoną w kodeksie karnym. Postępowanie cywilne dotyczy rozstrzygania sporów cywilnych między stronami – zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Jego głównym celem jest m.in. ochrona praw majątkowych […]

Czytaj dalej

W jaki sposób dzielona jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska jest jednym z podstawowych praw każdego rodzica. Jest to zbiór uprawnień, którymi dysponują rodzice wobec swojego dziecka. Warto jednak pamiętać, że władza ta nie jest nieograniczona i podlega pewnym restrykcjom. Jakie są zasady jej podziału?  Czym jest władza rodzicielska i komu przysługuje? Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym, władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków […]

Czytaj dalej

Czy można zawrzeć związek małżeński przez pełnomocnika?

  Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie złożone przed duchownym w tym zakresie (tzw. ślub kościelny) zostało złożone przez pełnomocnika. Ważne powody, o których mowa powyżej to okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu […]

Czytaj dalej

Czy można rozwieść się w sądzie w Polsce gdy strony mieszkają za granicą.

Sprawy o rozwód rozpoznają Sądy Okręgowe właściwe dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Co jednak zrobić gdy np. małżonkowie nigdy nie mieszkali razem albo gdy mieszkali razem poza granicami Polski? Sprawa nie jest prosta a w związku z faktem, że wiele osób wyjeżdża na stałe za granicę albo przebywają tam przez wiele lat problem ten […]

Czytaj dalej

Podział majątku po rozwodzie – co należy wiedzieć?

Rozwód jest trudnym procesem, a jednym z najbardziej skomplikowanych elementów jest podział majątku. W Polsce prawo regulujące podział majątku po rozwodzie zawarte jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten określa zasady, których należy przestrzegać przy podziale majątku małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Ogólnie rzecz biorąc, sąd podzieli po równo między obie strony wszystkie składniki majątku nabyte […]

Czytaj dalej

Czy w wyroku rozwodowym można ustalić sposób korzystania z mieszkania małżonków?

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie a nie potrafią się porozumieć co do zasad korzystania z tego mieszkania, to sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego […]

Czytaj dalej

Inflacja a alimenty na dziecko

Aktualnie w dobie dużej inflacji często pojawia się pytanie czy inflacja jest podstawą podwyższeni alimentów na dziecko? Trzeba wiedzieć, że każda „zmiana stosunków” jest podstawą żądania zwiększenia czy zmniejszenia alimentów. Duża inflacja z pewnością mieści się w pojęciu „zmiany stosunków” o którym mowa w art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego. Wskutek dużej inflacji drożeją usługi  […]

Czytaj dalej