Czym różni się postępowanie karne od cywilnego?

Czym różni się postępowanie karne od cywilnego?

Postępowanie karne ma na celu dochodzenie oraz wymierzenie odpowiedniej sankcji sprawcom przestępstw. W ramach tego procesu sąd ustala winę osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa oraz orzekają odpowiednią karę określoną w kodeksie karnym.

Postępowanie cywilne dotyczy rozstrzygania sporów cywilnych między stronami – zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Jego głównym celem jest m.in. ochrona praw majątkowych i osobistych stron oraz realizacja roszczeń wynikających z umów, szkód czy niewłaściwego wykonywania obowiązków. W wyniku postępowania cywilnego sąd wydaje wyrok np. mający na celu naprawienie szkody, zadośćuczynienie, zmianę lub ustalenie stosunku prawnego.

Podstawy prawne i źródła prawa

Prawo karne oparte jest głównie na przepisach Kodeksu Karnego zaś postępowanie karne regulują przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. Są one podstawowymi aktami prawnymi regulującymi sprawy karne w Polsce i określającymi odpowiedzialność karną. Nasz adwokat z Częstochowy sprawy karne prowadzi sprawy karne, wykroczeniowe i inne. Natomiast prawo cywilne opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz innych ustawach zaś postępowanie cywilne reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego. Są to akty prawne określające zasady i tryby rozstrzygania sporów cywilnych oraz normy prawne dotyczące m.in. zawierania umów, własności, spadków czy rodziny.

Strony postępowań

W postępowaniu karnym mamy do czynienia z dwiema stronami – oskarżycielem publicznym, prywatnym lub posiłkowym oraz oskarżonym. Oskarżycielem publicznym jest najczęściej prokurator, który reprezentuje interes społeczny oraz państwa. Oskarżony to osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa, które może być realnym zagrożeniem dla porządku prawnego.

W postępowaniu cywilnym strony to powód i pozwany. Powód wnosi pozew do sądu z żądaniem zaspokojenia swojego roszczenia, a pozwany odpowiada na pozew oraz przedstawia swoje stanowisko. W przeciwieństwie do postępowania karnego, w sprawach cywilnych strony posiadają większą swobodę w kształtowaniu procesu oraz mogą samodzielnie dysponować swoimi prawami procesowymi.