Apelacja – czym jest i kiedy przysługuje?

Apelacja – czym jest i kiedy przysługuje?

W polskim systemie prawnym apelacja jest niezwykle istotnym elementem postępowania sądowego. Jest to forma odwołania się od wyroku sądu niższej instancji, mająca na celu dążenie do zmiany jego treści lub uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Apelacja pełni ważną rolę w walce o sprawiedliwość, gdyż pozwala stronom postępowania zaskarżyć wyrok, który ich zdaniem został wydany z naruszeniem prawa lub rażąco niewłaściwie ocenił zgromadzone dowody. 

Apelacja stanowi ważną część procesu, będącą formą odwoławczą od wyroku sądu niższej instancji (Sądu Rejonowego lub Sąd Okręgowego) do sądu wyższej instancji (Sądu Apelacyjnego). Jej celem jest zmiana bądź uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji. Wprowadzenie apelacji jest możliwe zarówno przez stronę przegrywającą proces, jak i przez Prokuratora, który reprezentuje interesy publiczne.

Apelacja wymaga spełnienia określonych przesłanek oraz zachowania określonych wymogów formalnych, takich jak napisanie właściwego pisma procesowego, których sporządzaniem zajmuje się nasza kancelaria adwokacka z Częstochowy. Warto podkreślić, że apelacja nie może być oparta na tych samych argumentach, które zostały już przedstawione w toku pierwszego etapu postępowania sądowego.

Kiedy przysługuje prawo do apelacji?

Polski system prawny przewiduje możliwość złożenia apelacji w różnorodnych przypadkach oraz w określonym terminie. Przechodzi ona do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, który może uwzględnić zarzuty zaskarżającego, odrzucić apelację lub oddać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji. Apelacja przysługuje stronom postępowania m.in. w sytuacjach takich jak obciążenie karą więzienia, zasądzenie kary grzywny, ograniczenie bądź pozbawienie praw publicznych czy też orzeczenie środka zapobiegawczego.

Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie postępowania uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. W przypadku, gdy strona nie wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku, termin liczony jest od dnia doręczenia kopii wyroku z przepisami prawa, które zostały zastosowane przez sąd.