Blog adwokacki

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika który ogłosił upadłość?

Co zrobić gdy twój dłużnik ogłosił upadłość albo gdy dowiedziałeś się że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości a nadal nie oddał ci pieniędzy? Aktualnie są to bardzo częste sytuacje. Gdy mamy wiedzę o tym, że dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości należy wówczas zgłosić swoją wierzytelność we właściwym Sądzie. Nie jest to proste dlatego *przygotuj […]

Czytaj dalej

Co się dzieje z nazwiskiem po rozwodzie?

Rozwód a nazwisko małżonków Po rozwodzie zasadniczo można pozostać przy nazwisku jakie nosi się wskutek zawarcia związku małżeńskiego albo nazwisko zmienić na swoje poprzednie. Czy po rozwodzie można żądać od byłego małżonka zmiany nazwiska? Jest to częsty problem i klienci często zadają pytanie czy mąż (żona) może żądać ode mnie zmiany nazwiska po rozwodzie. Przepisy […]

Czytaj dalej

Jaki ustrój majątkowy w małżeństwie jest najlepszy? Jaki wpływ ma ustrój majątkowy małżonków na podział majątku po rozwodzie?

USTRÓJ MAJĄTKOWY W MAŁŻEŃSTWIE W świetle obowiązujących przepisów istnieje kilka możliwości w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych. Co do zasady wyróżniamy ustawowy ustrój majątkowy oraz umowne ustroje majątkowe. Jeśli chodzi o ustawowy ustrój majątkowy to sprawa wydaje się prostsza i przystępniejsza gdyż z takim ustrojem spotykamy się przeważnie w praktyce. Może być jednak złudne przeświadczenie, gdyż […]

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to postępowanie dla osób  fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. O niewypłacalności możemy mówić wówczas, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych  gdy opóźnienie w wykonywaniu tych zobowiązań przekracza 3 miesiące. Upadłość konsumencka ma dwie główne […]

Czytaj dalej

Separacja a rozwód. Jakie są różnice?

Separacja a rozwód – te dwa pojęcia często mylone są ze sobą, choć mają różne konsekwencje prawne i emocjonalne dla małżonków. W Polsce zarówno separacja, jak i rozwód są uregulowane prawnie, jednak ich skutki są odmienne.

Czytaj dalej

Apelacja – czym jest i kiedy przysługuje?

W polskim systemie prawnym apelacja jest niezwykle istotnym elementem postępowania sądowego. Jest to forma odwołania się od wyroku sądu niższej instancji, mająca na celu dążenie do zmiany jego treści lub uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Apelacja pełni ważną rolę w walce o sprawiedliwość, gdyż pozwala stronom postępowania zaskarżyć wyrok, który ich zdaniem został […]

Czytaj dalej

Jak wygląda postępowanie w sprawach nieletnich?

Pierwszym etapem postępowania w sprawach nieletnich jest zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. Można to zrobić na wniosek osoby pokrzywdzonej, organów ścigania, szkoły czy rodziców. Sąd rodzinny może również wszcząć postępowanie z urzędu. Po otrzymaniu zgłoszenia sąd rozpoczyna procedurę ustalania faktów oraz oceny sytuacji rodziny nieletniego.

Czytaj dalej

Czym różni się postępowanie karne od cywilnego?

Postępowanie karne ma na celu dochodzenie oraz wymierzenie odpowiedniej sankcji sprawcom przestępstw. W ramach tego procesu sąd ustala winę osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa oraz orzekają odpowiednią karę określoną w kodeksie karnym. Postępowanie cywilne dotyczy rozstrzygania sporów cywilnych między stronami – zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Jego głównym celem jest m.in. ochrona praw majątkowych […]

Czytaj dalej

W jaki sposób dzielona jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska jest jednym z podstawowych praw każdego rodzica. Jest to zbiór uprawnień, którymi dysponują rodzice wobec swojego dziecka. Warto jednak pamiętać, że władza ta nie jest nieograniczona i podlega pewnym restrykcjom. Jakie są zasady jej podziału?  Czym jest władza rodzicielska i komu przysługuje? Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym, władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków […]

Czytaj dalej

Czy można zawrzeć związek małżeński przez pełnomocnika?

  Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie złożone przed duchownym w tym zakresie (tzw. ślub kościelny) zostało złożone przez pełnomocnika. Ważne powody, o których mowa powyżej to okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu […]

Czytaj dalej