Blog adwokacki - Strona 3

Zachowek – czym jest i komu się należy?

Prawo spadkowe przewiduje dwa sposoby dziedziczenia, tzn. ustawowe oraz testamentowe. W pierwszym przypadku to przepisy prawa wyznaczają krąg spadkobierców. Testator może jednak całkowicie zmienić te ogólne zasady w swojej ostatniej woli. Ma prawo powołać do spadku zupełnie dowolne osoby, nawet z pominięciem najbliższych. Na szczęście ustawodawca przewidział taką okoliczność. Czym jest zachowek? Zachowek służy ochronie […]

Czytaj dalej

Do jakiego sądu złożyć pozew o separację?

W sprawach o separację , a także w sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Czasem jednak nie da się na tej podstawie ustalić właściwości Sądu gdyż małżonkowie […]

Czytaj dalej

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o podział majątku?

Sprawy o podział majątku są skomplikowane. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga o wielu kwestiach, m.in. o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Jak wynika […]

Czytaj dalej

Dlaczego warto zlecić adwokatowi napisanie umowy?

Wiele czynności z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym powinna być zabezpieczona podpisaniem stosownej umowy. Strony często umawiają się na coś nie zawierając umowy w formie pisemnej, co w przypadku jakichkolwiek problemów z jej realizacją rodzi bardzo duże problemy w zakresie wyegzekwowania swoich praw. Dlatego też warto ważne dla siebie umowy zawrzeć w formie […]

Czytaj dalej

Pozbawienie praw rodzicielskich – co to oznacza?

Przepisy ściśle regulują wzajemne prawa i obowiązki osób spokrewnionych. Instrumentem mającym znaczenie w przypadku relacji między dziećmi oraz rodzicami jest władza rodzicielska, a więc sprawowanie pieczy rodzicielskiej, mającej służyć dobru dziecka i dbaniu o jego interes, co przekłada się na stworzenie mu warunków do rozwoju fizycznego, intelektualnego i etycznego. Wykonywanie uprawnień następuje przez opiekę nad […]

Czytaj dalej

Jakie konsekwencje grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Alkohol może mieć wpływ na obniżenie zdolności psychomotorycznych i zaburzyć ocenę sytuacji oraz wydłużyć czas reakcji, obowiązujące regulacje nakładają więc dość surowe kary za łączenie jego spożywania kierowania pojazdem. Osobom, które są podejrzewane o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, może pomóc odpowiednio wybrana kancelaria prawna. W Częstochowie sprawami z tego obszaru zajmuje się Kancelaria Adwokacka […]

Czytaj dalej

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ ?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym Sąd może powierzyć sprawowanie pieczy zastępczej małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka. Sprawowanie pieczy zastępczej sąd może także powierzyć małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka, jeżeli osoby te zostały wpisane do rejestru osób zakwalifikowanych […]

Czytaj dalej

Zaległości z alimentami – i co dalej ?

Kiedy mamy do czynienia z niealimentacją? Zgodnie z przepisami kodeksu karnego kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż […]

Czytaj dalej

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokaci specjalizują się w świadczeniu osobom zainteresowanym pomocy prawnej, której mogą udzielać w różnych formach. Są oni zobowiązani do prowadzenia działań na korzyść swojego klienta, muszą zatem postępować w sposób pozwalający na pełne uwzględnienie jego interesu prawnego w każdych okolicznościach.

Czytaj dalej

Obrona konieczna

Co to jest obrona konieczna i kiedy  możemy się na nią powoływać? To częsty problem pojawiający się w praktyce. Oto podstawowe informacje na ten temat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Czytaj dalej