Jak napisać wniosek o podział majątku?

Jak napisać wniosek o podział majątku?

Podział majątku ma miejsce między innymi wtedy, gdy małżonkowie są w separacji lub po rozwodzie, a ich majątek był objęty wspólnością majątkową. W przypadku braku porozumienia co do podziału majątku, jedno z małżonków może złożyć wniosek do sądu.

Przygotuj dokumenty i odwiedź adwokata

Zanim przystąpisz do napisania wniosku o podział majątku, warto zgromadzić niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące wspólnego majątku. Do takich dokumentów należą m.in. umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, umowy spółek,  akty notarialne oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające tytuł własności lub prawa do posiadanych rzeczy. Nasz adwokat od podziału majątku w Częstochowie podpowie, jakie dokumenty będą potrzebne i pomoże przygotować pismo.

Co powinien zawierać wniosek?

Na początek wniosku o podział majątku należy wpisać swoje dane osobowe jako wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz dane drugiego małżonka jako uczestnika postępowania strony (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Ważne jest również podanie sygnatury sprawy rozwodowej oraz informacji o wspólnym majątku.

Należy także opisać sytuację prawną małżonków, która jest podstawą do żądania podziału majątku. Należy wskazać, że małżonkowie są po rozwodzie lub orzeczono separację, a ich majątek był objęty wspólnością majątkową. Warto również wskazać, że strony nie doszły do porozumienia co do podziału majątku, co skłania wnioskodawcę do wystąpienia na drogę sądową.

We wniosku o podział majątku powinno się dokładnie wymienić wszystkie składniki majątkowe, które mają być przedmiotem podziału. Należy uwzględnić nieruchomości, ruchomości (np. samochody), udziały w spółkach. Przy opisie każdej z rzeczy warto zawrzeć jej wartość rynkową.

W kolejnym etapie wniosku o podział majątku warto przedstawić własną propozycję podziału majątku między małżonków oraz sformułować żądanie orzeczenia przez sąd podziału majątku zgodnie z przedstawioną propozycją.

Na koniec wniosku o podział majątku powinno się umieścić datę i miejsce jego sporządzenia oraz podpis wnioskodawcy. Następnie wniosek należy złożyć w sądzie właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania małżonków lub miejsca, gdzie znajduje się większość majątku.