adwokat częstochowa

Świadczenie 500 plus po rozwodzie

Często się zdarza, iż Sąd orzekając rozwód między rodzicami powierza im obydwojgu sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Możliwe jest wówczas ustalenie miejsca zamieszkania dziecka u jednego z rodziców i orzeczenie o kontaktach drugiego z rodziców z dzieckiem  lub sprawowanie przez rodziców tzw. opieki naprzemiennej. W takim przypadku rodzi się pytanie, który z rodziców może wystąpić […]

Czytaj dalej

Nieudany urlop – co dalej?

Osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej ma prawo zakładać, iż oferta jaką jej przedstawiło biuro podróży będzie miała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Co jednak jeśli obiecano nam hotel cztero-gwiazdkowy a na miejscu musimy się zmagać z pomieszczeniem bez okna albo zasiedlonym przez karaluchy?  Otóż w takim przypadku możemy pozwać organizatora takiego wypoczynku – np. biuro podróży i […]

Czytaj dalej

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, małżonek który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko, może powrócić do nazwiska jakie nosił poprzednio. Rozwiedziony małżonek może to zrobić w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Nie będzie natomiast skuteczne złożenie takiego oświadczenia przed innym organem, […]

Czytaj dalej

Rozwód – kiedy jest niedopuszczalny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu […]

Czytaj dalej

Podstawy wymiaru emerytury osób zatrudnionych za granicą przed 1991 rokiem

Problemy osób obecnie starających się o emerytury a zatrudnionych za granicą przed 1 stycznia 1991 roku są spore. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent, dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty dla tej grupy osób  bierze się za podstawę […]

Czytaj dalej

Zapis windykacyjny

Ustanowienie w testamencie spadkobierców nie pozwala spadkodawcy na decydowanie o tym, jakie konkretnie przedmioty wchodzące w skład spadku przypadną poszczególnym spadkobiercom. Problem ten może być natomiast rozwiązany za pomocą zapisu windykacyjnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia […]

Czytaj dalej

Zasiedzenie nieruchomości

W drodze zasiedzenia można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Zgodnie  z przepisami Kodeksu Cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu […]

Czytaj dalej

Nauczanie indywidualne po zmianach z sierpnia 2017

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – zmieniono zasady trybu organizowania nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Decyzje w sprawie nauczania indywidualnego wydają zespoły orzekające w Poradniach Pedagogiczno – Psychologicznych. Zgodnie § 5 nowego rozporządzenia nauczanie […]

Czytaj dalej

Roszczenie o zachowek a zasady współżycia społecznego

  Czy roszczenie o zachowek może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? Jest to pytanie często zadawane przez osoby, które zostały pozwane w sprawie o zachowek. Zdarzają się takie sytuacje, w których osoba uprawniona do zachowku uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy. Co w takiej sytuacji? Czy na pewno należy jej się […]

Czytaj dalej

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PRAWNIKIEM

Miło mi poinformować Państwa, że wraz z Panem Mecenasem Łukaszem Michalikiem prowadzę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie „zajęcia edukacyjne z prawnikiem” w ramach projektu  „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia swą tematyką obejmują w szczególności prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo wykroczeń, prawo cywilne ze […]

Czytaj dalej