Pozbawienie praw rodzicielskich – co to oznacza?

Pozbawienie praw rodzicielskich – co to oznacza?

Przepisy ściśle regulują wzajemne prawa i obowiązki osób spokrewnionych. Instrumentem mającym znaczenie w przypadku relacji między dziećmi oraz rodzicami jest władza rodzicielska, a więc sprawowanie pieczy rodzicielskiej, mającej służyć dobru dziecka i dbaniu o jego interes, co przekłada się na stworzenie mu warunków do rozwoju fizycznego, intelektualnego i etycznego. Wykonywanie uprawnień następuje przez opiekę nad dzieckiem i udział w zaspakajaniu jego potrzeb materialnych oraz uczestnictwo w wychowaniu. W niektórych sytuacjach prawa rodzicielskie mogą zostać przez sąd ograniczone lub odebrane. W takich sprawach nieodzowna okaże się pomoc kancelarii adwokackiej. W Częstochowie w prawie rodzinnym specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Modłasiak.

Jak sprawowana jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska wynika z faktu bycia matką lub ojcem biologicznym dziecka albo przysposobienia. Jest ona sprawowana przez oboje rodziców i każde z nich ma prawo do decydowania o losach dziecka, niezależnie od łączących ich relacji czy faktu zawarcia małżeństwa lub jego zakończenia. Ważne decyzje powinny być jednak podejmowane wspólnie. Decyzją sądu rodzinnego władza rodzicielska może zostać ograniczona lub zniesiona.

Jak można zmienić zakres władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wówczas, gdy sąd uzna, iż dobro dziecka jest zagrożone. W takim przypadku określa się zakres, w jakim rodzic posiadający pełnię praw rodzicielskich może podejmować decyzje samodzielnie, a które sprawy wymagają dojścia do porozumienia z rodzicem jej częściowo pozbawionym. W sytuacji, gdy przeszkody w sprawowaniu władzy rodzicielskiej mają charakter trwały, rodzic może zostać jej pozbawiony. Rozwiązanie takie jest traktowane jako ostateczność.