Świadczenie 500 plus po rozwodzie

Świadczenie 500 plus po rozwodzie

Często się zdarza, iż Sąd orzekając rozwód między rodzicami powierza im obydwojgu sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Możliwe jest wówczas ustalenie miejsca zamieszkania dziecka u jednego z rodziców i orzeczenie o kontaktach drugiego z rodziców z dzieckiem  lub sprawowanie przez rodziców tzw. opieki naprzemiennej.

W takim przypadku rodzi się pytanie, który z rodziców może wystąpić o świadczenie 500 plus?

Zagadnienie takie musiał rozstrzygnąć  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy  w sprawie sygn. akt II SA/Bd 673/17. Sąd stanął, na jak się wydaje słusznym stanowisku, że w przypadku opieki naprzemiennej dziecko może być „zaliczone” do rodziny zarówno ojca jak i matki tylko wówczas gdy okresy sprawowania opieki są mniej więcej równe i następujące po sobie. Dla uznania, że zachodzi opieka naprzemienna konieczne jest ustalenie względnie równego podziału opieki nad dzieckiem.

O świadczenie 500+ winien więc wystąpić ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, zamieszkuje z nim i utrzymuje dziecko. Sąd w przywołanej wyżej sprawie uznał, że sprawowanie opieki nad dzieckiem w wymiarze ok. 80 dni w roku nie uprawnia do ustalenia, że rodzic, który w takim wymiarze opiekę sprawuje może „zaliczyć” dziecko do swojej rodziny i domagać się świadczenia 500+.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa