Świadczenie 500 plus po rozwodzie

Często się zdarza, iż Sąd orzekając rozwód między rodzicami powierza im obydwojgu sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Możliwe jest wówczas ustalenie miejsca zamieszkania dziecka u jednego z rodziców i orzeczenie o kontaktach drugiego z rodziców z dzieckiem  lub sprawowanie przez rodziców tzw. opieki naprzemiennej.

W takim przypadku rodzi się pytanie, który z rodziców może wystąpić o świadczenie 500 plus?

Zagadnienie takie musiał rozstrzygnąć  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy  w sprawie sygn. akt II SA/Bd 673/17. Sąd stanął, na jak się wydaje słusznym stanowisku, że w przypadku opieki naprzemiennej dziecko może być „zaliczone” do rodziny zarówno ojca jak i matki tylko wówczas gdy okresy sprawowania opieki są mniej więcej równe i następujące po sobie. Dla uznania, że zachodzi opieka naprzemienna konieczne jest ustalenie względnie równego podziału opieki nad dzieckiem.

O świadczenie 500+ winien więc wystąpić ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, zamieszkuje z nim i utrzymuje dziecko. Sąd w przywołanej wyżej sprawie uznał, że sprawowanie opieki nad dzieckiem w wymiarze ok. 80 dni w roku nie uprawnia do ustalenia, że rodzic, który w takim wymiarze opiekę sprawuje może „zaliczyć” dziecko do swojej rodziny i domagać się świadczenia 500+.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa