Zawarcie małżeństwa w przypadku zagrożenia życia jednej ze stron

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Aby zawrzeć związek małżeński, czy to przed Kierownikiem USC czy przed Duchownym, musimy przedłożyć szereg dokumentów. Co się jednak dzieje, gdy życie jednej ze stron jest zagrożone i po prostu nie ma czasu na gromadzenie tych dokumentów?

Otóż w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
W  razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron oświadczenia te mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
W razie dodatkowych pytań zachęcam do osobistego kontaktu z Kancelarią.
Małgorzata Gomuła – Modłasiak
                                                                                         adwokat Częstochowa