Zasiedzenie nieruchomości

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

W drodze zasiedzenia można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Zgodnie  z przepisami Kodeksu Cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Wniosek o zasiedzenie Sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym a postanowienie Sądu o zasiedzeniu jest podstawą wpisu prawa własności do księgi wieczystej.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat
Częstochowa