Praca zarobkowa a praca w gospodarstwie domowym

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Według art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

W czasie istnienia związku małżeńskiego obydwoje małżonkowie mają prawo do równej stopy życiowej. Prawo to nie jest uzależnione od obowiązującego ich ustroju majątkowego. W razie braku przyczyniania się któregoś z małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny drugi z małżonków może wystąpić do Sądu Rodzinnego z odpowiednim powództwem.

Ustawodawca wskazał dwa sposoby zaspokajania potrzeb rodziny:
– zaspokajanie potrzeb materialnych,
– osobiste starania o wychowywanie dzieci i praca we wspólnym gospodarstwie domowym.

O tym każdy z małżonków w wystarczającym zakresie spełniał ciążące na nich obowiązku rozstrzyga Sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa