Podstawy wymiaru emerytury osób zatrudnionych za granicą przed 1991 rokiem

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Problemy osób obecnie starających się o emerytury a zatrudnionych za granicą przed 1 stycznia 1991 roku są spore. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent, dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty dla tej grupy osób  bierze się za podstawę kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.

Zgodnie jednak z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2012 roku, sygn. P 35/10, „ § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent w zakresie, w jakim uzależnia ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty od tego, czy pracownik był zatrudniony w kraju przed wyjazdem za granicę, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował również, iż  rozporządzenie z 1985 r., zostało wydane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Ustawa ta została uchylona. Zgodnie z art. 194 ustawy FUS zachowane zostały w mocy, do czasu wydania nowych, dotychczasowe przepisy wykonawcze. Z uwagi na niewydanie dotychczas nowego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie, rozporządzenie z 1985 r. jest aktem prawnym nadal obowiązującym.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa